Albums

It sûzjen fan 'e stilte (2017)

1. Hjir komt se oan
(Here comes the sun)
(George Harrison)
2. Menear de-tamboerijn-man
(Mr. Tambourine man)
(Bob Dylan)
3. Roelie Draaisma
(Ruby Tuesday)
(Jagger, Richards)
4. De simmer, doe’t ik sechtjin wie
(Summer of ’69)
(Bryan Adams /Jim Vallance)
5. Ik hearde it yn de preek snein
(I heard trough the grapevine)
(Norman Whitfield / Barret Strong)
6. Grien grien greide werom
(Green green grass of home)
(Claude "Curly" Putman, Jr.)
7. Op myn boat, mei brûzend skom
(Take me home, country roads)
(Bill Danoff, Taffy Nivert, John Denver)
8. Sile oer de Noardsee
(Leavin oan a jetplane)
(John Denver)
9. In hiel tefreden hear (fan Rinsma)
(Dedicated follower of fashion)
(Ray Davies)
10  Homburg (Keith Reid/Gary Brooker)
11. Flinter op in blom
(Candle in the wind)
(Bernie Taupin/Elton John)
12. Jacobsstraat
(Baker street)
(Gerry Rafferty)
13. Westerein
(Louisiana 1927)
(Randy Newman)
14. De seedyk 
(The River)
(Bruce Springsteen)
15. Wylst myn gitaar súntsjes skriemt
(While my guitar gently weeps)
(George Harrison)
16. It sûzjen fan ‘e stilte
(Sound of silence)
(Paul Simon)
17. Triennen yn ‘e himel
(Tears in heaven)
(Eric Clapton/Will Jennings)
18. Myn lêste reis
(Old and wise)
(Alan Parsons/Eric Woolfson)

Alle hertalingen Rinsma, m.u.v track 12: Rinsma & de Jager.